Protección de datos

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Consellería ou organismo do Delegado/a ao que se dirixe a comunicación.
Finalidades do tratamento Xestionar as solicitudes de información e comunicacións presentadas ante o Delegado ou Delegada de Protección de Datos competente.
Lexitimación para o tratamento Cumprimento dunha obrigación legal aplicable ao responsable do tratamento ou dunha misión realizada en interese público: Regulamento Xeral de Protección de Datos (UE) 2016/679 e demais normativa concordante.
Destinatarios dos datos Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o consentimento segundo se recolle en
https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos
Información adicional https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais