Estrutura

Equipo

APLU está formada por un equipo multidisciplinar de funcionarios públicos, de formación técnica e xurídica, especializados en urbanismo e ordenación do territorio.

Os inspectores urbanísticos desenvolven as funcións de incoación e instrucción de procedementos en materia de disciplina urbanística, asesoramento e asistencia, e funcións facultativas de carácter técnico.

Os subinspectores urbanísticos, entre outras, desenvolven as funcións de inspección e vixilancia dos actos de edificación e uso do solo, o levantamento de actas de inspección, a denuncia e investigación de posibles infraccións, a execución das ordes de precinto de obras e a información aos particulares.

Nas súas actuacións, os inspectores e subinspectores urbanísticos, identifícanse coa corresponden te tarxeta de acreditación.

Organigrama da APLU

Órganos Directivos

Os órganos directivos da APLU son:

  • O consello executivo, órgano colexiado de dirección e control da Axencia, formado por o presidente, catro vogais en representación dos concellos incorporados á Axencia e catro vogais en representación da comunidade autónoma.
  • O director, órgano executivo da Axencia.

Consello executivo

Presidente: Dona Encarnación Rivas Díaz

Vicepresidente: Don Julio Ignacio Iglesias Redondo

Vocales:

  • Dona Elena Ampudia Aixendri
  • Don Enrique Urcola Fernández-Miranda
  • Don Luis Míguez Macho
  • Dona Rosario Puente Vázquez
  • Don José Manuel Iglesias Araujo
  • Don Jorge Cubela López
  • Dona Nuria Castro Pueyo

Secretaria: Dona Olalla Flores Fernández

Director

Director: Don Jacobo Hortas García

A composición, funcións, réxime de funcionamento do Consello Executivo, así como o nomeamento do/da director/a e as funcións que lle corresponden, regúlanse polo previsto nas sección II e III do capítulo III dos Estatutos da Axencia.