Estrutura

Equipo

APLU está formada por un equipo multidisciplinar de funcionarios públicos, de formación técnica e xurídica, especializados en urbanismo e ordenación do territorio.

Os inspectores urbanísticos desenvolven as funcións de incoación e instrucción de procedementos en materia de disciplina urbanística, asesoramento e asistencia, e funcións facultativas de carácter técnico.

Os subinspectores urbanísticos, entre outras, desenvolven as funcións de inspección e vixilancia dos actos de edificación e uso do solo, o levantamento de actas de inspección, a denuncia e investigación de posibles infraccións, a execución das ordes de precinto de obras e a información aos particulares.

Nas súas actuacións, os inspectores e subinspectores urbanísticos, identifícanse coa corresponden te tarxeta de acreditación.

Organigrama da APLU