Procedementos

Na Axencia de Protección da Legalidade Urbanística tramítanse distintos procedementos. No momento en que esta Administración ten coñecemento da existencia dunha posible actuación contraria ao ordenamento urbanística, respecto da cal a Axencia ostenta competencia para actuar, iniciase un procedemento de investigación, tramitándose a tal efecto un expediente informativo.

EXPEDIENTE INFORMATIVO

EXPEDIENTE INFORMATIVO

Estas dilixencias de investigación, que se instrúen nos servizos provinciais da Axencia, poden concluir co arquivo das actuacións ou coa apertura dun procedemento de reposición da legalidade urbanística e dun procedemento sancionador.

O procedemento de reposición ten por obxecto restaurar a legalidade urbanística vulnerada pola comisión das obras contrarias ó ordenamento. Este procedemento concluirá cunha resolución ordenando a demolición das obras e a reposición dos terreos o seu estado orixinario (se as obras resultan ilegalizables) ou, no seu caso, a solicitude do correspondente título habilitante de natureza urbanística (se as obras resultan legalizables).

EXPEDIENTE REPOSICIÓN

EXPEDIENTE REPOSICIÓN

O procedemento sancionador ten por obxecto a represión pola execución de obras ilegais.

EXPEDIENTE SANCIONADOR

EXPEDIENTE SANCIONADOR

Tanto a resolución do procedemento de reposición como a resolución do procedemento sancionador poden ser obxecto de recurso.

En todo caso, cando a resolución que ordena a demolición dunhas concretas obras e a reposición dos terreos ao estado anterior á actuación realizada alcanza firmeza, se os interesados non proceden ao seu cumprimento voluntario, a Axencia procederá a súa execución forzosa.

RECURSOS -EXECUCIÓN FORZOS

RECURSOS -EXECUCIÓN FORZOS