Lexislación

NORMATIVA URBANÍSTICA

Real Decreto lexislativo 7/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei do Solo e Rehabilitación Urbana.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11723

Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de Galicia
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2016-3191

Lei 1/2019, do 22 abril, de rehabilitación e de rexeneración e renovación urbanas de Galicia
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190502/AnuncioC3B0-250419-0001_gl.html

Lei 3/2016, do 1 de marzo, de medidas en materia de proxectos públicos de urxencia ou de excepcional interese
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2016-11475

Lei 2/2017, do 8 de febreiro, de medidas fiscais, administrativas e de ordenación (artigos 84 a 93)
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902

Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-7353

Lei 9/2017, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas (artigos 8 a 9)
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-1753

Real Decreto 1093/1997, de 4 de xullo, polo que se aproban as normas complementarias ao Regulamento para a execución da Lei Hipotecaria sobre inscricións no Rexistro da Propiedade de actos de natureza urbanística.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-16469

Real Decreto 1492/2011, do 24 de outubro, polo que se aproba o Regulamento de Valoracións da Lei do Solo
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-17629

Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de Galicia
https://www.boe.es/legislacion/codigos/abrir_pdf.php?fich=072_Codigo_de…

Decreto 92/2019, do 11 de xullo, polo que se modifica o Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190731/AnuncioG0532-180719-…

NORMATIVA ORDENACIÓN DO TERRITORIO

Carta Europea de Ordenación do Territorio, aprobada polo Consello de Europa o 20 de maio de 1983 (texto no normativo)

Real Decreto lexislativo 7/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei do Solo e Rehabilitación Urbana.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11723

Lei 1/2021, de 8 de xaneiro, de ordenación do territorio de Galicia
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210114/AnuncioC3B0-110121-0001_gl.pdf

Lei 7/2008, de 7 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia
https://www.boe.es/buscar/pdf/2008/BOE-A-2008-14097-consolidado.pdf

Decreto 19/2011, do 10 de febreiro, polo que se aproban as Directrices de Ordenación do Territorio de Galicia
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2011/20110222/Anuncio8062_es.html
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-3588

Decreto 20/2011, do 10 de febreiro, polo que se aproba o Plan de Ordenación do Litoral de Galicia
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2011/20110223/Anuncio8142_es.html

NORMATIVA EN MATERIA DE COSTAS

Lei 22/1988, do 28 de xullo, de Costas
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1988-18762

Lei 2/2013, do 29 de maio, de protección e uso sostible do litoral e de modificación da Lei 22/1988, do 28 de xullo, de Costas
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-5670

Real Decreto 876/2014, do 10 de outubro, polo que se aproba o Regulamento Xeral de Costas
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-10345

Decreto 97/2019, do 18 de xullo, polo que se regulan as competencias da Comunidade Autónoma de Galicia na zona de servidume de protección do dominio público marítimo-terrestre (código de procedemento MT701A e MT701B)
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190809/AnuncioG0532-010819-0001_gl.html

NORMATIVA SECTORIAL CON INCIDENCIA EN MATERIA URBANÍSTICA

Lei 38/1999, do 5 de novembro, de ordenación da edificación
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-21567

Lei 8/2012, de 29 de xuño, de vivenda de Galicia
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-11415&p=20151231&tn=2

Real Decreto 314/2006, do 17 de marzo, polo que se aproba o Código Técnico da Edificación
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-5515&p=20130627&tn=2

Decreto 29/2010, do 4 de marzo, polo que se aproban as normas de habitabilidade de vivendas de Galicia
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2010/20100318/AnuncioB182_es.html
BOE-171_Codigo_de_la_Vivienda__de_Galicia.pdf

Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-883

Decreto 144/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento único de regulación integrada de actividades económicas e apertura de establecementos.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161109/AnuncioG0424-281016-0016_es.html

Lei de 16 de decembro de 1954 de expropiación forzosa
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1954-15431&tn=5&bj=aveintinueve

Decreto de 26 de abril de 1957 polo que se aproba o Regulamento da Lei de expropiación forzosa
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1957-7998

Lei 16/1985, do 25 de xuño, do Patrimonio Histórico español
http://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12534&p=19941125&tn=2

Lei 5/2016, de 4 de maio, do Patrimonio Cultural de Galicia
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2016-5942

Lei 42/2007, do 13 de decembro, de Patrimonio Natural e da Diversidade
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-21490

Lei 5/2019, do 2 de agosto, do patrimonio natural e da biodiversidade de Galicia.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190807/AnuncioC3B0-020819-0001_gl.html

Real Decreto Lexislativo 1/2001, do 20 de xullo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Augas
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-14276

Real Decreto Lexislativo 2/2011, do 5 de setembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Portos e Mariña Mercante
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-16467

Lei 6/2017, do 12 de decembro, de Portos de Galicia
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171214/AnuncioC3B0-121217-0001_es.html

Lei 37/2015, de 29 de setembro, de Estradas (estatal)
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10439

Lei 8/2013, do 28 de xuño, de Estradas de Galicia
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-8086

Lei 43/2003, do 21 de novembro, de Montes (estatal)
https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-21339-consolidado.pdf

Lei 7/2012, do 28 de xuño, de Montes de Galicia
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-11414&p=20120723&tn=2

Lei 22/1973, do 21 de xullo, de Minas (estatal)
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1973-1018

NORMATIVA AXENCIA DE PROTECCIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA

Decreto 213/2007, do 31 de outubro, polo que se aproban os Estatutos da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/coag/lexislacion/g/localhost/1386a.pdf

Decreto 450/2009, do 23 de decembre, polo que se modifican os estatutos da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, aprobados polo Decreto 213/2007, do 31 de outubro
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2010/20100115/Anuncio1CD6_es.html

Decreto 51/2008, do 6 de marzo, polo que se establece a estrutura orgánica da Axencia de Protección de la Legalidade Urbanística
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2008/20080327/Anuncio139CE_es.html

Decreto 451/2009, do 23 de decembre, polo que se modifica o Decreto 51/2008, do 6 de marzo, polo que se establece a estrutura orgánica da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2010/20100115/Anuncio1CDA_es.html

Decreto 101/2013, do 27 de xuño, polo que se modifica o Decreto 51/2008, de 6 de marzo, polo que se establece a estrutura orgánica da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2013/20130703/AnuncioCA02-020713-0001_es.html

INSTRUCIÓN 1/2021 Desenvolvemento do Plan de Inspección Urbanística da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística: obxectivación do concepto de obras consideradas de escasa entidade para a concreción dos criterios prioritarios de actuación.

https://axenciaurbanistica.xunta.gal/sites/w_aplur/files/instruccion_1_2021._escasa_entidade_1.pdf