Funcións da APLU

A Axencia ten atribuídas as seguintes funcións:

 • A inspección e vixilancia urbanística.
 • A acción de reposición da legalidade urbanística nos seguintes supostos:
  • Por actos de edificación e uso do solo sen o título habilitante esixible en terreos cualificados como zonas verdes, espazos libres públicos, viarios ou na zona de protección establecida no artigo 92.1 da LSG dotacións ou equipamentos públicos.
  • Por obras e usos realizadas en solo rústico en calquera das súas categorías sen o preceptivo plan especial, sen autorización autonómica o sen axustarse ás condicións da autorización outorgada.
  • Por obras e usos prohibidos en solo rústico.
 • O exercicio da potestade sancionadora:
  • Por infraccións urbanísticas moi graves.
  • Por infraccións urbanísticas graves cometidas en solo rústico sen o preceptivo título habilitante ou sen a autorización autonómica cando esta sexa exixible ou incumprindo as súas condicións.
 • O exercicio das potestades delegadas polos concellos integrados na Axencia.
 • A impugnación de licencias urbanísticas ou orde de execución contrarias ao ordenamento urbanístico.
 • O exercicio da potestade sancionadora e de reposición da legalidade por actuacións contrarias á Lei de Costas, realizadas na zona de servidume de protección do dominio público marítimo-terrestre.
 • O asesoramento ás Administracións públicas integradas na Axencia.
 • A formulación ás distintas administracións das solicitudes que considere necesarias para asegurar o mellor cumprimento da legalidade urbanística.
 • A denuncia ante o Ministerio Fiscal e os órganos da xurisdición penal dos feitos que, como resultado das actuacións practicadas se consideren constitutivos de delito.

E en xeral, calquera outra competencia que en materia de disciplina urbanística lle corresponda exercer á Comunidade Autónoma.