Información en materia de persoal

Relación de postos de traballo

Contías das retribucións

Ofertas públicas de emprego

Convocatorias de procesos selectivos

Provisión transitoria de postos de traballo

Listas de selección de persoal internio ou temporal

Autorización ou recoñecemento de compatibilidade

Contratos de alta dirección

Acorodos ou pactos reguladores das condicións de traballo ou das retribucións e incentivos

Canle de denuncias

Neste apartado pode accederse á Canle de denuncias da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística , que é a canle electrónica habilitada pola Axencia de Protección da Legalidade Urbanísticaen aplicación artigo 14 da Lei 2/2023, do 20 de febreiro, reguladora da protección das persoas que informen sobre infraccións normativas e de loita contra a corrupción.

Esta canle configúrase como a vía preferente para comunicar información relativa a supostas accións ou omisións contrarias ao sistema de integridade previsto no Plan xeral de prevención de riscos de xestión e medidas antifraude da Xunta de Galicia do 19 de maio de 2023 e no Programa marco de integridade institucional e prevención de riscos de xestión 2021-2024, do 26 de maio de 2021, aprobados ambos os dous polo Consello da Xunta de Galicia.

Unha vez se accede ao canle de denuncias, a comunicación por esta canle estrutúrase en dúas modalidades:

Modalidade anónima, na que non é precisa a identificación da persoa informante, de xeito que os órganos que deban investigar non coñezan a súa identidade

Modalidade nominativa, na que é precisa a identificación da persoa informante, de xeito que os órganos que investigan coñecen a súa identidade e os seus datos de contacto e notificación. Nesta modalidade poderase manter a comunicación coa persoa informante para os efectos de solicitarlle, se é o caso, que aclare ou amplíe a información, e comunicarlle o tratamento dado á súa información, agás que renunciase expresamente a recibir comunicacións do responsable do sistema. Non obstante, garantirase a confidencialidade da persoa informante.

Unha vez teña accedido á modalidade seleccionada, deberá escoller como canle para presentar a súa comunicación "Canles específicas".

Acceso á canle de denuncias