Procedementos

Na Axencia de Protección da Legalidad e tramítanse distintos procedementos, sendo os máis comúns o procedemento de reposición da legalidade urbanística e o procedemento sancionador.

O procedemento de reposición ten por obxecto restaurar a legalidade urbanística vulnerada pola comisión das obras contrarias ó ordenamento. Este procedemento concluirá cunha resolución ordenando a demolición das obras e a reposición dos terreos o seu estado orixinario (se as obras resultan ilegalizables) ou, no seu caso, a solicitude do correspondente título habilitante de natureza urbanística (se as obras resultan legalizables).

O procedemento sancionador ten por obxecto a represión pola execución de obras ilegais.

Prueba

 

Prueba 2