Protección de datos

Información xeral sobre a protección de datos

A protección das persoas físicas en relación co tratamento dos seus datos persoais é un dereito fundamental protexido polo artigo 18.4 da Constitución Española que recoñece á cidadanía a facultade de controlar os seus datos persoais e a capacidade para dispoñer e decidir sobre os mesmos. Ten a consideración de dato persoal toda información que permita identificar ou facer identificable unha persoa física.

Esta páxina contén información sobre a aplicación da normativa en materia de protección de datos persoais na Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (en diante, APLU). Ademais, vén completar a información contida nos modelos e formularios correspondentes a cada procedemento administrativo ou servizo xestionado pola Xunta de Galicia.

Quen é o responsable do tratamento?

O responsable do tratamento é o órgano ou entidade que determina os fins e medios do tratamento dos datos persoais.

No ámbito da Xunta de Galicia, con carácter xeral, configúranse como responsables do tratamento as secretarías xerais técnicas das consellerías e vicepresidencias, e as secretarías xerais da Presidencia. No caso de entidades instrumentais do sector público autonómico con personalidade xurídica propia, a figura do responsable do tratamento recae na dirección da entidade.

A APLU, que depende organicamente da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda da Xunta de Galicia, é un ente público de natureza consorcial, con personalidade xurídica, patrimonio e orzamento propios e plena autonomía no cumprimento das súas funcións de inspección, restauración da legalidade e sanción en materia de urbanismo.

Para o exercicio destas funcións, a APLU ten acceso a datos persoais da cidadanía e do seu propio persoal e a figura do responsable do tratamento deses datos recae na persoa que exerce a dirección da Axencia.

Pode consultar a información e os datos de contacto da APLU nesta ligazón.

Rexistro das actividades de tratamento

Cada operación ou conxunto de operacións sobre datos persoais, sexa por procedementos automatizados ou non, implica unha actividade de tratamento de datos persoais.

O responsable do tratamento ten que levar un rexistro das actividades de tratamento efectuadas baixo a súa responsabilidade no que se conteña a información principal sobre a finalidade do tratamento, a súa base xurídica, as categorías de persoas interesadas, as categorías de datos persoais que se tratan, as categorías de destinatarios aos que se poidan comunicar eses datos, os prazos previstos para a supresión dos datos e a descrición das medidas técnicas e organizativas de seguridade para o seu tratamento.

O rexistro das actividades de tratamento responsabilidade da APLU está integrada no rexistro da  Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda e pódese consultar nesta ligazón.

Exercicio de dereitos das persoas con respecto dos seus datos persoais

As persoas interesadas poderán exercitar o dereito de acceso, rectificación, supresión ou esquecemento, oposición, limitación do tratamento, portabilidade dos datos, dereito a non ser obxecto de decisións individuais automatizadas e o dereito a retirar o consentimento con respecto dos datos obtidos en virtude deste, en liña a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle nesta ligazón.

Contacto da persoa delegada de protección de datos

A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda conta cunha persoa delegada de protección de datos para tódolos órganos administrativos que integran a súa estrutura orgánica, incluída a APLU.

A súa función é informar, asesorar e supervisar o cumprimento interno da normativa vixente en materia de datos persoais.

Para contactar coa persoa delegada de protección de datos da  Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda pódese utilizar na seguinte ligazón. 

Seguridade dos datos persoais

De conformidade coa Disposición Adicional Primeira da Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, as medidas de seguridade técnicas e organizativas adoptadas por cada un dos responsables do tratamento e destinadas para salvagardar a confidencialidade e protección dos datos persoais, evitando a súa perda, alteración ou acceso non autorizado, serán as establecidas no Anexo II do Real Decreto 3/2010, do 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Xeral e do sector público autonómico.