Transparencia

TRANSPARENCIA E GOBERNO ABERTO

Axudas e Subvencións

Convenios de colaboración

Lei de transparencia e bo goberno

Orzamentos e Contas Anuais

Orzamentos da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística

Retribucións de Altos Cargos

Elaboración de disposicións de carácter xeral

Memoria de actividades

Plan de inspección urbanística